Listi vahendusel saadame infot lähemas tulevikus toimuvate kursuste kohta.
Nimi:

e-mail: Personalijuhtimise ABC

 RegistreeruSihtgrupp 
Avaliku ja erasektori personalispetsialistid, väikefirmade juhid
Eesmärk Anda ülevaade personalijuhtimise põhifunktsioonidest ja 
nõuandeid praktiliseks tegevuseks
Maht 32 tundi (4 päeva)

Sisu 
Kaasaegse personalitöö arengutendentsid 
Personalipoliitika kujundamine 
Personali planeerimine ja selle seos töö analüüsiga
Personali värbamise põhimõtted ja meetodid 
Värbamine ja infokorraldus 
Suhtekorraldus personali värbamise allikana 
Värbamiskuulutus
Personali valiku eeldused ja põhimõtted 
Enamkasutatavad meetodid. Valikuprotsessi mudel
Tüüpilised vead personalivalikus ja nende vältimine 
Valikuintervjuu 

Personali arendamine ja koolitus kui investeering
Karjääri ja koolituse seostamise võimalused
Personaliarendaja funktsioonid ja positsioon firmas
Koolitusvajaduse hindamine ja selle seos töö analüüsiga
Koolitusvõimaluste analüüs ja valik. Sisekoolitus 
Väliskoolituse valik ja tellimine. Tulemuste hindamine
Koolitusalase dokumentatsiooni loomine ja 
edasiarendamine; eelarve

Motiveerimine, töö tasustamine ja tööjõukulud Motivatsiooni mõiste, teooriate põhiseisukohad (Maslow, Vroom, Herzberg)
Erinevad motivatsioonitegurid, töötasu osatähtsus töötajate motiveerimisel
Ettevõtte motivatsioonisüsteem
Tunnustamine kui motiveerimise üks vorme
Töötasu kui motivatsioonisüsteemi osa
Töö tasustamise põhialused, töötasu komponendid
Võrdõiguslikkuse printsiip
Lõpparve, kinnipidamised, hüvitised
Tööjõukulude eelarvestamine ja analüüs

Töötajate hindamine ja hindamisvestluse läbiviimine
Hindamise eesmärgid, prioriteedid, kriteeriumid
Hindamiskokkulepped, hindamiseks vajalikud dokumendid
Hindamise läbiviimine: vestluse sisu ja korraldus
Tulemuste analüüs, sidumine palgaga. Hindamise vead.

Aeg
Vaata koolituskalendrist

Registreerimine
Kuni 1 nädal enne kursuse algust

Koht
Tallinn, Sütiste tee 21

Hind
512 + km
Hinna sees õppematerjalid, kohvipausid

Lektorid
Laine Simson, Riina Anton, Marje Kull
Koolitujad saavad tõendi kuulatud teemade ja osaletud tundide mahu kohta© 2016 EMI Personalikeskus OÜ