Listi vahendusel saadame infot lähemas tulevikus toimuvate kursuste kohta.
Nimi:

e-mail: Personalitöö põhikursus

 RegistreeruSihtgrupp Avaliku- ja erasektori personalispetsialistid, väikefirmade juhid

Eesmärk Anda personalitööks vajalikke teadmisi personalitöö funktsioonidest, töökorraldusest ja töösuhteid reguleerivatest seadustest ning nõuandeid praktiliseks tegevuseks

Õpiväljundid Koolituse läbinu oskab
- koordineerida töökorralduse alast tegevust ja ametijuhendite koostamise protseduuri
- töösuhete administreerimist ja personaliarvestust
Omab teadmisi töökeskonna- ja töötervishoiu korraldamise kohta ja organisatsioonikultuuri
arendamise kohta .

Maht 32 tundi (4 päeva)

Sisu Personalijuhtimise ja personaliosakonna funktsioonid

Töökorraldus, ametijuhendi koostamise protseduur

Personaliarvestuse dokumendid, nende vormistamine
Isikuandmete konfidentsiaalsus. Registrite ja andmebaaside haldamise põhimõtted.
Töösuhteid reguleerivad õigusaktid
Töö- ja puhkeaeg, iga-aastane puhkus, puhkusearvestus
Töölähetused; töötajate täiendkoolituse õiguslikud tagatised, õppepuhkus
Töökorralduse reeglid Töölepingu sõlmimine, muutmine ja ülesütlemine

Tööohutuse ja töötervishoiu nõuded 
Tööandja ja töötaja kohustused ohutu töökeskkonna loomisel
Töötervishoiu ja –ohutuse korraldus: töökeskkonna nõukogu, -volinik.
Riskianalüüsi tellimine
Tööandja vastutus

Organisatsioonikultuur. Muutused organisatsioonis
Uute töötajate liitmine kollektiivi. Sisseelamisprogrammid 
Töö organisatsioonist lahkuvate inimestega - outplacement
Karjäärijuhtimine ja planeerimine
Personaliuuringud. Nõustamine 

Aeg Vaata koolituskalendrist
Registreerimine Kuni 1 nädal enne kursuse algust

Koht Tallinn Raja 15, MEKTORY maja

Hind 512 + km
Hinna sees õppematerjalid, kohvipausid

Lektorid Karin Kuimet, Inga Raud, Riina Vään, Signe Korjus, Janne Udeküll 

Kursuse lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Kursuse lõpetamise tingimuseks on auditoorsel õppel osalemine 80% ulatuses. Õpiväljundeid ei hinnata. Osalejale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta. Tõend väljastatakse vastavalt Täiendkoolituse standardis kehtestatud nõuetele. Sellele märgitakse õppija nimi ja isikukood, täiendkoolitusasutuse nimi ja registrikood, õppekavarühma registreeringu number EHISes, õppekava nimetus, koolituse toimumise aeg ja maht, tõendi/tunnistuse number, väljaandmise koht ja kuupäev, koolitajate nimed.


© 2022 EMI Personalikeskus OÜ