Listi vahendusel saadame infot lähemas tulevikus toimuvate kursuste kohta.
Nimi:

e-mail: Personalitöötaja pädevuskursus

 RegistreeruEesmärk Anda uusimaid teoreetilisi teadmisi personalitöö kaasaegsel tasemel korraldamiseks ja nõuandeid praktiliseks tegevuseks Pädevusprogramm on koostatud personalispetsialist tase 5 kutsestandardiga kehtestatud oskustest ja nõustest lähtuvalt  

Õpiväljundid Koolituse läbinu omandab kutsestandardiga kehtestatud personalispetsialist tase 5 teadmised ja oskused, omab üldist arusaama kõikidest personalijuhtimise töövaldkondadest ja nende omavahelistest seostest.
Koolituse läbinu oskab koostada dokumente ja korraldada
- töö analüüsi ja töökohtade hindamist
- tööjõu planeerimist, värbamis- ja valikuprotsessi
- motiveerimis- ja tasustamisprotsessi
- töötajate arendamise- ja hindamisprotsessi
- töösuhete administreerimist ja personaliarvestust
Omab teadmisi ja ülevaadet personalijuhtimise alastest sisekommunikatsiooni tegevustest, oskab toime tulla suhtlemis- ja konfliktsituatsioonides.


Maht 90 tundi / 12 päeva 

Õppejõud Karin Kuimet, Inga Raud, Riina Vään, Janne Udeküll, Kristi Liiva, Evert Kraav, Signe Korjus

Toimumise aeg Õppimist saab alustada igas kuus alates septembrist. Kuupäevad leiad koolituskalendrist.

Toimumiskoht Tallinn Raja 15, MEKTORY maja


Mooduli nimetus

Maht

Organisatsiooni arendamine

8

Organisatsioonikultuur

8

Sisekommunikatsioon ja suhtekorraldus

5

Personali planeerimine, värbamine, valik 

8

Personali arendamine ja koolituse kavandamine

8

Tööseadused, personalidokumendid

14

Töökeskkond ja -tervishoid

2

Töö analüüs, ametikohtade hindamine

8

Motiveerimine, töö tasustamine, tööjõukulud

8

Töötajate hindamine, hindamisvestlus

8

Personaliuuringud

5

Suhtlemisoskuste arendamine

8

Kursuse lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Kursuse lõpetamise tingimuseks on auditoorsel õppel osalemine 80% ulatuses ja kompetentsuse tõendamine kirjalike testide, grupitöö ja praktiliste ülesannetena.
Kriteeriumiks on praktiliste grupitööde sooritamine. Hinnatakse mitteeristavalt.
Kui osaleja on õpitulemused saavutanud, väljastatakse talle tunnistus.
Kui õpitulemusi ei saavutatud, väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta.
Kui osaletakse koolitusel, kus õpiväljundeid ei hinnata või õppija ise ei soovi hindamisprotsessis osaleda, väljastatakse talle samuti tõend.
Tõend ja tunnistus väljastatakse vastavalt Täiendkoolituse standardis kehtestatud nõuetele.
Sellele märgitakse õppija nimi ja isikukood, täiendkoolitusasutuse nimi ja registrikood, õppekavarühma registreeringu number EHISes, õppekava nimetus, koolituse toimumise aeg ja maht, tõendi/tunnistuse number, väljaandmise koht ja kuupäev, koolitajate nimed.
Tunnistusel märgitakse lisaks omandatud õpiväljundid, nende saavutamise hindamise viisid ja tulemused.

Mooduli sisukirjeldus lae alla siit (pdf formaadis)


© 2023 EMI Personalikeskus OÜ